Ѕј—“џ > “ұрғындар қау≥пс≥зд≥г≥ > ҚҰ∆ј“

 
 
 
Ёлектр жел≥с≥ мен құралдарын қолдану кез≥ндег≥ ӨҚ≈  
       Қаз≥рг≥ замандағы адам өм≥р≥н электр қуатысыз елестеу қиын. Өйткен≥ әр жанұ€ электр құралдарымен Ц үт≥к, электр пеш, теледидар, радиоқабылдағыш, магнитофон, к≥р жуғыш машина, тоңазатқыш, телефон т.б. жабдықталған.
ќсы электр құралдарды дұрыс пайдалану үш≥н ти≥ст≥ өрт қау≥пс≥зд≥г≥ ережелер≥н орындау керек. Ёлектр жүйес≥н≥ң ақаулығын дереу жөндемесе, өр шығады.
Ёлектр қуаты адам өм≥р≥нде, тұрмысында қажет нәрсе. Ёлектр қуатының басқа қуаттарға қарағанда артықшылығы көп. Ѕ≥рақ, электр қуатын дұрыс пайдаланбаса, өрт шығуы мүмк≥н.
∆еке менш≥к үйлер мен са€жай үйлердег≥ өрттерд≥ зерттегенде 28-30% электржүйес≥н≥ң ақаулығынан болып шықты. —ондықтан үйге электр сымдарды тартқан кезде, электр тет≥ктерд≥ пайдаланған кезде электржүйес≥ пайдалануға арналған нұсқаулықтарды қолдану керек.
Үйден шыққан кезде электр құралдарын өш≥р≥п кетуд≥ ұмытпау керек. Әс≥р≥есе өртке көб≥рек себеп болатын жай Ц электр өтк≥зг≥ш сымдардың мөлшерден тыс қызуы. ≈герде электрсым жалаңаштанса, адам өм≥р≥не қау≥п төнд≥ред≥. —ондықтан сол жерд≥ арнайы лентамен қау≥пс≥зденд≥ру қажет. Әр түрл≥ фазалы сымдарды жалғағанда өрт шығады.
—ондықтан әр үйде электрқорғағыш болады. Ѕұл электрқрғағыштар сымдағы қызу аса бастағанда ≥ске қосылады да өрт қау≥п≥н жо€ды.
≈герде электрқорғағыш жанып кетсе, жаңасына айырбастау керек. Қорғағыштың жанында, жақын жерде тез өртенет≥н заттарды қоюға болмайды.
Үйдег≥ розеткалар, сөнд≥рг≥штер ақаусыз дұрыс қызмет ≥степ тұру керек. Өрт қау≥п≥н өз бет≥мен, қолдан жасаған электр құралдарды қолдану көбейтед≥. Ёлектр жылытқыштарды өртенбейт≥н заттардың үст≥не орнату керек. Ёлектр жүйеге қосылған кезде электр құралдарды қатаң бақылап уақытында өш≥р≥п отыру керек.
Ёлектр сымдарды, тет≥ктерд≥ орнату, жөндеу тек арнайы маман-электрикке рұқсат ет≥лед≥. ∆арық берет≥н электрторға 1,5  вт артық тет≥ктерд≥ қосуға рұқсат ет≥лмейд≥.
Ѕарлық электр жүйелер және электр жабдықтар қорғаныс тет≥ктер≥мен қамтамасыз ет≥лу≥ ти≥с. Қорғаныс тет≥к рет≥нде предохранительдерд≥ қолданады. Ѕұл тет≥к электржүйен≥ артық қуаттан, электр ұшқыннан сақтайды. Ёлектр сымдарды, тетңктерд≥ң судың, ылғалдың тию≥нен сақтау керек.
Ёлектр ұшқыннан өрт тез арада шығады да, тез тарайды. —ондықтан электр сымдардың қорғаныс тет≥ктер≥ болуы ти≥с. Ёлектр жүйен≥ үнем≥ тексер≥п, ақаулықтарын жойып отыру керек.
Үй тұрмысындағы пайдаланатын электр жабдықтар. “ет≥ктер ұқыпты пайдаланып, үнем≥ тексер≥л≥п отыруы ти≥с. Өрт қау≥пс≥зд≥г≥ ережес≥не сәйкес электр торларды пайдалану керек.
јулаға жарық берет≥н электр лампаларды арнайы шыныдан ≥стел≥нген жарық себк≥штермен жабдықтау керек.

Ёлектрөтк≥зг≥ш сымдарды тексер≥ң≥здер. јқаулық шықса тек маманды шақырып жөндет≥ң≥з.Ёлектр құралдарын пайдаланғаннан кей≥н электр жүйеден ажыратуды ұмытпаңыздар.
“еледидар перделерге, гардиналарға немесе жылыту құралдарға жақын тұрмауы ти≥с екен≥н есте сақтаңыздар.
“еледидарды жиһаздың ≥ш≥не орнатуға болмайды, өйткен≥ онда теледидар дұрыс суымайды. “еледидардың желдетк≥штер≥н жаппаңыздар. ∆ұмыс ≥степ тұрған теледидарды қараусыз қалдырмаңыз. ≈герде теледидар өртенсе, оны дереу электр жүйеден ажыратып, ылғал шүберекпен жауып қойыңыз.
јл үт≥ктер, электр жылытқыштар және басқа да тұрмыстық құралдар 3 сағаттан артық үз≥л≥сс≥з ≥стемеу≥ керек, электр жылытқыштарды бүктеул≥ күй≥нде пайдалануға болмайды.
Құрметт≥ мырзалар! Ёлектрөтк≥зг≥ш сымдарды, шатырларды, жер қабаттарды, пештерд≥ тағы б≥р тексер≥п алыңыз.
ƒер кез≥нде ≥стелген шаралар с≥зд≥ң денсаулығыңыздың, тыныштығыңыздың кеп≥л≥ бола алады, апаттан қорғап қалады.
Өрт жағдайы болған кезде өрт сөнд≥ру қызмет≥не Ђ101ї, Ђ2-07-22ї нөм≥р≥не телефон шалыңыз.