БАСТЫ > «Қайтысболудытіркеу» және «Жерлеугеарналғанбіржолғытөлемдердітағайындау» композиттікқызметтері 

 
 
 
«Қайтыс болуды тіркеу» және «Жерлеуге арналған бір жолғы төлемдерді тағайындау» композиттік қызметтері 21.06.2017

     

 

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттіккорпорациясы «Қайтыс болуды тіркеу» және «Жерлеуге арналған бір жолғы төлемдерді тағайындау» композиттік қызметтерін ресімдеу рәсімін жеңілдете отырып, «бір терезе» қағидаты бойынша жаңа қызметтерді енгізді. Яғни, қайтысболғанадамдытіркетуүшінөтінішбергентұлғабіруақыттақайтысболудытіркеугежәнежерлеугеарналғанбіржолғытөлемдердітағайындауғаөтінішбереалады. ОлүшінқызметалушыМемлекеттіккорпорацияныңфронт–офисінежүгінуітиіс. Фронт-офисоператорыөтінішберукүнінкөрсетусізбіруақытта «Қайтыс болуды тіркеу» және «Жерлеугеарналғанбіржолғытөлемдердітағайындау» үшінекіөтінішқабылдайды.

Қайтысболудытіркеужәнежерлеугеарналғанбіржолғытөлемдерді тағайындау үшін қайтыс болған адаммен туыстық байланысын растайтын құжаттар және қайтысболғанадамныңжекекуәлігіқажет.

Мемлекеттікқызметкөрсетудіңнәтижесібіржұмыскүніішіндеберіледі, орындалғанқұжатәріқарайжерлеугеарналғанбіржолғытөлемдітағайындаутуралыанықтаманырәсімдеугежолданады.

Бұлретте, егер қайтыс болған адам осы елді мекенде зейнетақы немесе жәрдемақы алушы болып табылса, онда Е-макетоператоры базада өтінішті қалыптас тырады. Олүшінжерлеудіжүзегеасыратынадамныңжекебасынкуәландыратынқұжаты, қайтысболутуралыанықтаманемесекуәлікжәнеесепшотнөміріқажет.

Жерлеугеарналғанжәрдемақысомасықызметалушыныңбанктікшотынажерлеугеарналғанжәрдемақынытағайындаутуралыөтініштіркелгенкүнненбастап 5-ші жұмыскүнітүседі.

 Мемлекеттік қызметтегін көрсетіледі.