Ѕј—“џ > —јЋџҚ Ѕј—Қј–ћј—џ > ҚҰ∆ј“

 
 
 —алық органдарының құқықтары 10.10.2017

    

       Әр  салада тұтынушымен қызмет көрсетуш≥н≥ң арасындағы қарым-қатынасты дұрыс жүргузу үш≥н, ек≥ жақтын құқықтарымен м≥ндеттемелер≥  заңнамалық акт≥лермен реттел≥п бек≥т≥лген.  —алық саласында салық органдарының құқықтарымен м≥ндеттер≥ Қ– —алық кодекс≥нде айқын реттелген, салық заңнамасына сәйкес салық органдарының құқықтарын атап өтсек:

           —алық органдары - —алық заңнамасында көзделген нормативт≥к құқықтық акт≥лерд≥ өз құзырет≥ шег≥нде әз≥рлеуге және бек≥туге; салықтық бақылауды жүзеге асыруға; салық салу мәселелер бойынша халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асыруға; салық төлеуш≥ден (салық агент≥нен, оператордан) салықты және бюджетке төленет≥н басқа да м≥ндетт≥ төлемдерд≥ есептеуд≥ң дұрыстығын және төлеуд≥ң (ұстаудың және аударудың) уақтылылығын, м≥ндетт≥ зейнетақы жарналарын, м≥ндетт≥ кәс≥пт≥к зейнетақы жарналарын есептеуд≥ң, ұстау мен аударудың және әлеуметт≥к аударымдарды есептеу мен төлеуд≥ң толықтығы мен уақтылылығын растайтын құжаттарды, салық төлеуш≥ (салық агент≥) жасаған салықтық нысандар бойынша жазбаша түс≥нд≥рмелерд≥ алуға құқылы. Ќұсқама нег≥з≥нде объект≥н≥ң тұрған жер≥не қарамастан, салық салу объект≥с≥ және салық салуға байланысты объект болып табылатын мүл≥кт≥ зерттеп-тексеруге, салық төлеуш≥н≥ң (салық агент≥н≥ң, оператордың) мүлк≥не (тұрғын үй-жайлардан басқа) түгендеу жүрг≥зуге; Қазақстан –еспубликасының заңнамалық акт≥лер≥нде белг≥ленген талаптарды сақтай отырып, тұлғалардан  қатысты банкт≥к шоттардың бар-жоғы және нөм≥рлер≥ туралы, осы шоттардағы ақша қалдығы және қозғалысы туралы мәл≥меттер алуға;  —алық заңнамасында белг≥ленген тәрт≥ппен салық салу объект≥лер≥н және салық салуға байланысты объект≥лерд≥ жанама әд≥спен айқындауға;  салықтық тексерулерге мамандарды тартуға. Қазақстан –еспубликасы јзаматтық кодекс≥н≥ң көзделген нег≥здер бойынша мәм≥лелерд≥ жарамсыз деп тану, заңды тұлғаны тарату туралы соттарға қуынымдар беруге, сондай-ақ Қазақстан –еспубликасының заңнамасына сәйкес өзге де қуынымдар беруге құқылы.

—алық органдары Қазақстан –еспубликасының заңнамалық акт≥лер≥нде жүктелген м≥ндеттерд≥ ≥ске асыруды —алық кодекс≥нде белг≥ленген тәрт≥ппен электрондық тәс≥лмен жүзеге асыруға құқылы.

              —алық органдарының құқықтары бойынша толық мәл≥метт≥мен салық  одекс≥н≥ң 19 бабына сәйкес танысуға болады.

 

 

 

 

ћ.»смаилов 

 ≤ле ауданы бойынша

 мемлекетт≥к к≥р≥стер

 басқармасының бас маманы

анықтама үш≥н сым тет≥к: 8-7272-517459