Ѕј—“џ > —јЋџҚ Ѕј—Қј–ћј—џ > ҚҰ∆ј“

 
 
 —алық м≥ндеттемес≥ 11.10.2017

    

      

    Құрметт≥ салық төлеуш≥лер, ≤ле ауданы бойынша мемлекетт≥к к≥р≥стер басқармасы Қазақстан –еспубликасының —алық заңнамасына сәйкес салық м≥ндеттемес≥ туралы мәл≥метт≥ назарларыңызға ұсынамыз.

    Қ– —алық кодекс≥н≥ң 26- бабына сәйкес мемлекет алдында туындайтын м≥ндеттемес≥ салық м≥ндеттемес≥ деп танылады. —алық төлеуш≥ салық органында т≥ркелу есеб≥не тұруға, салық салу объект≥лер≥н және салық салуға байланысты объект≥лерд≥ айқындауға, салықты және бюджетке төленет≥н басқа да м≥ндетт≥ төлемдерд≥ төлеуге, салықтық нысандарды жасауға, салықтық нысандарды салық органына белг≥ленген мерз≥мде табыс етуге м≥ндетт≥.

      ћемлекетт≥ң салық органы арқылы салық төлеуш≥ден, салық агент≥нен оның салық м≥ндеттемес≥н толық көлем≥нде орындауын талап етуге, ал салық м≥ндеттемес≥ орындалмаған немесе ти≥с≥нше орындалмаған жағдайда салық заңнамасында  көзделген тәрт≥ппен оларды қамтамасыз ету жөн≥ндег≥ тәс≥лдерд≥ және мәжбүрлеп орындату шараларын қолдануға құқығы бар.

 

 

 

»зтелеуова √.

≤ле ауданы бойынша

 мемлекетт≥к к≥р≥стер

 басқармасының бас маманы

анықтама үш≥н сым тет≥к: 8-7272-517459