Ѕј—“џ > —јЋџҚ Ѕј—Қј–ћј—џ > ҚҰ∆ј“

 
 
Құрметт≥ "Ёлектрондық шот-фактуралар" ақпараттық жүйес≥н≥ң пайдаланушылары! 2017 жылдың 2 қазан күн≥нен 7 қарашаға дей≥нг≥ уақыт аралығында қағаз бет≥нде жазылған шот-фактураларды ЁЎ‘ ј∆-не енг≥зулер≥ң≥зд≥ сұраймыз 13.11.2017


  

Құрметт≥ "Ёлектрондық шот-фактуралар" ақпараттық жүйес≥н≥ң пайдаланушылары!

 

2017 жылдың 1 қазан күн≥ электрондық шот-фактураның жаңа бланк нұсқасына ауысуына орай 2017 жылдың 2 қазан күн≥нен 7 қарашаға дей≥нг≥ уақыт аралығында к≥ру және ЁЎ‘ жасауды бұғаттайтын қател≥ктер т≥ркелд≥.

Қазақстан –еспубликасының Қаржы ћинистрл≥г≥н≥ң ћемлекетт≥к  ≥р≥стер  омитет≥ —алық кодекс≥н≥ң 263 бабының 2-1 тармағының 2 тармақшасына сәйкес көрсет≥лген қател≥ктерд≥ техникалық қател≥ктер рет≥нде санады.

ќсыған орай, көрсет≥лген уақыт аралығында қағаз бет≥нде жасалған шот-фактураларды 2017 жылдың 8 қараша күн≥нен бастап он бес күнт≥збел≥к күн аралығында электрондық формада жасау мүмк≥нд≥г≥ болады.

 

              елт≥р≥лген ыңғайсыздықтар үш≥н кеш≥р≥м сұраймыз!