Ѕј—“џ > —јЋџҚ Ѕј—Қј–ћј—џ > ҚҰ∆ј“

 
 
 Ёлектронды салық төлеуш≥н≥ т≥ркеу 14.11.2017


 

ћемлеккетт≥к  қызмет көрсету регламет≥не сәйкес,

  Құжатарды қабылдау және мемлекетт≥к қызмет көрсету нәтижес≥н беру:

 

1)көрсет≥лет≥н қызметт≥ беруш≥ ақпаратты қабылдау және өңдеу орталықтары немесе Ђ—алық төлеуш≥н≥ң кабинет≥ї веб-қосымша (бұдан әр≥ Ц —алық төлеуш≥н≥ң кабинет≥) арқылы;

2)коммерци€лық емес акционерл≥к қоғамы Ђјзаматтарға арналған үк≥метї мемлекетт≥к корпораци€сыї (бұдан әр≥ Ц ћемлекетт≥к корпораци€) арқылы;

3)Ђэлектрондық үк≥метї веб-порталы: www.egov.kz (бұдан әр≥ Ц портал) арқылы жүзеге асырылады.

ћемлекетт≥к қызмет көрсету нысаны: электрондық (≥ш≥нара автоматтандырылған) және (немесе) қағаз түр≥нде.

Ј        ћемлекетт≥к қызметт≥ көрсету нәтижес≥:

1) Ё÷Қ (Ёлектрондық   цифралық қолтанба) беру;

2) Ё÷Қ күш≥н жою;

3) Ё÷Қ  ауыстыру болып табылады.

 

        Ёлектрондық   цифралық қолтанбаның ерекшел≥ктер≥ неде ?

 

Ј       ћемлекетт≥к мекемелерге барлық өт≥н≥штерд≥ электронды түрде жүзеге асыруға болады.

Ј       Үй жағдайында( үйден шықпай-ақ) аптасына 7 күн, тәул≥г≥не 24 сағат а€сында  Қазақстан –еспубликасының а€сында көрсет≥лет≥н барлық мемлекетт≥к қызметтерд≥ алу қолжет≥мд≥ болып табылады.

Ј       Өз≥ң≥зд≥ң жеке кәс≥пкерл≥г≥ң≥зд≥ салық төлеуш≥н≥ң кабинет≥ арқылы үнем≥ бақылап отыру мүмк≥нд≥г≥

Ј       —алық есеб≥н≥ң нысандарын уақтылы өтк≥з≥п отыру

—онымен қатар, қызмет алушы мен қызмет беруш≥н≥ң арасында байланысты азайту арқылы сыбайлас жемқорлыққа әкел≥п соғатын жағдайларды жою.

 

 

 

 

 

∆еке тұлғалардан түскен ақпараттарды қабылдау және өндеу орталығының  бас маманы                                ƒ. “ыныштықбайулы