Ѕј—“џ > —јЋџҚ Ѕј—Қј–ћј—џ > ҚҰ∆ј“

 
 
 ∆емқорлыққа жол бермей≥к 04.05.2017

         

—ыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес пен оның алдын алу шараларын мықтап қолға алу қаз≥рг≥ өтк≥р мәселелерд≥ң б≥р≥ болып табылады. ќсынау қоғам дамуына кедерг≥ келет≥н қылмыстық келеңс≥зд≥кт≥ң түп Ц тамырына балта шабуда бар м≥ндетт≥ құқық қорғау органдарына ғана артып қоймай, оған қарсы күреске бүк≥л қоғамдастық болып жұмылғанымыз жөн. Әр≥ мемлекетт≥к қызметш≥лерге зор м≥ндет жүктелет≥нд≥г≥н естен шығармайық.

  —ыбайлас жемқорлыққа тосқауыл қоюда оның алдын алу мақсатында ұйымдастырылатын шаралардың зорлығы айтпаса да түс≥н≥кт≥. ƒер кез≥нде қолға алынған жұмыстары барысында сыбайластықтың соңы үлкен жауапкерш≥л≥кке әкел≥п соқтыратынын жете түс≥нд≥руге тырысқан абзал. —онымен б≥рге, барлық адамның заң мен сот алдындағы тең құқылығы туралы қағидат жемқорлыққа салынған жанды жоғары лауазымның құтқарып қалмайтынын анғартады. —ондықтан мемлекет тарапынан жүктелген м≥ндетт≥ м≥нс≥з атқару әрқашан б≥р≥нш≥ орында тұруға ти≥ст≥.

 

≤ле ауданы бойынша к≥р≥стер басқармасы

Өнд≥р≥п алу бөл≥м≥н≥ң басшысы

Ѕолатов ƒ.Ѕ.